New Apartments » Kansai » Osaka prefecture » Higashi-Osaka City
Osaka Prefecture Higashi-cho, Toshinori 1-1821 No. 7
Osaka Prefecture Higashi Takaidamoto cho

Osaka Prefecture Higashi Aramotokita 2-chome, No. 30 3
Osaka Prefecture Higashi Chodo 3-chome 84 No. -1

Osaka Prefecture Higashi Yoshidahon-cho 3-chome, 5-21